Regulamin Organizacyjny

 

1. Firma  podmiotu.

Specjalistyczna  Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Katarzyna Wysoczańska, jednoosobowa działalność gospodarcza jako indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska.

2. Cele i zadania podmiotu.

Poprawa zdrowotności populacji w zakresie opieki stomatologicznej.

3. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych  świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia ogólnostomatologiczne.

4. Miejsce udzielania  świadczeń zdrowotnych.

55-010 Radwanice, ul. Herberta 22a

5. Wysokość  opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z  dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 - wydaje się bezpłatnie.

6. Organizację  procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w  przypadku pobierania opłat.

Świadczenia wykonuje się odpłatnie. Stosuje się ceny umowne na podstawie cennika stanowiącego załącznik do regulaminu.

 • Przyjęcia pacjentów na wizytę.

W Praktyce przyjmuje się pacjentów zgodnie z wyznaczonym terminem przyjęć. W przypadkach nagłych pacjenci mogą być przyjmowani w terminie ustalonym przez lekarza. Świadczenia stomatologiczne udzielane są zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki medycznej.

 • Kolejność w ustaleniu terminu przyjęcia.

Pierwszeństwo mają osoby uprawnione. Pozostałe osoby według kolejności zgłoszenia, za wyjątkiem przypadków, gdy opóźnienie podjęcia leczenia mogłoby mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie pacjentów. Gabinet umożliwia ustalenie terminu w formie osobistej, telefonicznej, internetowej.

Ustala się następujące typy wizyt:

 • wizyta pierwszorazowa 30min
 • wizyta standardowa   60 minut
 • konsultację 15 minut
 • wizyta endodontyczna (leczenie kanałowe) lub protetyczna do 120 minut

Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami wymagane są 5 minutowe przerwy potrzebne do zdezynfekowania stanowiska pracy.

Pierwsza wizyta.
Na pierwszej wizycie pacjent zobowiązany jest do podania informacji zgodnych z m.in.  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym dokumentacji medycznej. Lekarz ma obowiązek zbadać pacjenta i przedstawić do zaakceptowania proponowane metody leczenia wraz z kosztorysem. Pacjent musi je zaakceptować, aby móc rozpocząć leczenie. W przypadku planowanego leczenia protetycznego konieczne jest wpłacenie przez pacjenta zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości uzupełnienia protetycznego.

Spóźnienia na wizytę.
Spóźnienia na wizytę powyżej 10 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty.

Rękojmia.
 Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby) oraz dwuletniej na uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez
 • uszkodził protezę poza jamą ustną.

Bezpieczeństwo.
Wszyscy pracownicy gabinetu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Stosuje się w miarę możliwości  sprzęt jednorazowego użytku. W pozostałych przypadkach sprzęt mający kontakt z pacjentem podlega procesom odkażania i sterylizacji zgodnie z normami. Sprzęt stosowany w praktyce posiada stosowne atesty gwarantujące wymaganą jakość. Informacje uzyskane w trakcie działania leczniczego są przechowywane i podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa.

 

   

Kierownik

Lek. stom. Katarzyna Wysoczańska